กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพัชรินทร์ เหลืองทอง
ครู คศ.3

นายเอกลักษณ์ อุบาลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0