กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ร.ต.อดินันท์ สุภาศรี
ครู คศ.2

นายสุเทพ กันทะบุตร
ครู คศ.1

นายมังกร ใบทอง
พนักงานราชการ