กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวกันฐาภรณ์ วงศ์ใหญ่
ครู คศ.1