ประถมศึกษา

นางสาวสมร ปานคง
ครู คศ.3

นางครองขวัญ เผ่าฟู
ครู คศ.1