ปฐมวัย

นางรจนา แจ่มศรี
ครู คศ.1

นางสาวอรพรรณ วิริยบาล
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0